Current EXHIBITION

September 24th - October 30th 2022
"Forvandlingen"
Gay Christensen, Oda Knudsen og
Peter Stuhr      >> 
 Read

 

We live here

KUNSTPAKHUSET / Lille Torv 5 / 7430 Ikast / Denmark
Phone: +45 23 11 10 19 / info@kunstpakhuset.dk 

OPENING HOURS: Thursday to Sunday 12-16

 

 

ARTICLES

THE ASSOCIATION KUNSTPAKHUSETS VENNER
Information only available in Danish


§1.
Foreningens navn er "Foreningen KUNSTPAKHUSETs Venner". 

§2.
Foreningens formål er at støtte KUNSTPAKHUSET S/I, således at forståelse og interesse for kunst fremmes mest muligt. Dette sker ved medlemsarrangementer og ved direkte økonomisk støtte til KUNSTPAKHUSET S/I`s drift. 

§3.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

Valget gælder for 2 år ad gangen, således at henholdsvis 2 og 1 bestyrelsesmedlem er på valg. I lige år 1 og i ulige år 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Desuden vælges en suppleant hvert år.
Der vælges en revisor hvert år. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

§4.
Generalforsamling afholdes i februar måned.Bekendtgørelse om generalforsamlingens afholdelse sker ved annonce i Ikast Avis senest 14 dage før afholdelse samt ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, der har opgivet e-mailadresse til sekretæren, og på KUNSTPAKHUSETs hjemmeside.
Ved generalforsamlingen, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, skal foretages følgende:
a)     Bestyrelsen aflægger beretning.
b)     Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab med revisors påtegning.
c)      Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
d)     Valg af revisor.
e)     Indkomne forslag behandles.
f)      Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelse eller 20 medlemmer måtte ønske det. Lovændringer vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 5.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Forslag herom behandles sammen med regnskabet.

§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
For at sikre indsigt og indflydelse i KUNSTPAKHUSET S/I udpeger bestyrelsen hvert år en person til at sidde i KUNSTPAKHUSET S/I´s bestyrelse.
Bestyrelsen skal arbejde for rekruttering af medlemmer og for at disse hjælper med praktiske opgaver i forbindelse med drift af KUNSTPAKHUSET. 

§ 7.
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 generalforsamlinger. For opløsning skal 2/3 af de mødte stemme for. Den næste generalforsamling skal afholdes senest en måned efter. Her skal mindst halvdelen at de mødte stemme for foreningens opløsning.
De midler, som foreningen til den tid ejer, går til KUNSTPAKHUSET S/I til opfyldelse af Foreningens formål.                                                              


(Vedtaget på generalforsamling d. 24. februar 2011)